Monday, May 18, 2009

விழுந்த ஈழப் போராளிகளுக்கு ஒரு நினைவு

இன்று ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஒரு துக்க நாள். 30 வருடம் நடந்த போர் தோல்வியில் முடிந்து, கிட்டத்தட்ட எல்லா போராளிகளும், அவர்கள் தலைவர்களும் மரணம். மேலும் இங்கிருந்து பாதை என்ன என தெரியவில்லை.

ஈழப் புலிகள் மேல் எனக்கு எவ்வளவோ விமர்சினங்கள் - அவர்களின் பெரிய பெரிய தவறுகளால் தோல்வி அடைந்த்னர். அப்படி இருந்தும், அவர்கள் கட்டுப் பாடு, வீராமை, அஞ்சாமை, முதலியவற்றை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது. என் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது

http://www.youtube.com/watch?v=LZLMKkEGFRo

ஸ்பார்டகஸ் என்பவன் ரோமாபுரி பேரரசுக்கு எதிராக, அடிமைகளின் புரட்சியை தொடங்கினான். கடைசியின் அந்த புரட்சி ரோம சாம்ராராஜ்யத்தால் கொடூரமான முறையில் அடக்கப் படடது.

விஜயராகவன்

Friday, May 08, 2009

இறையாண்மை

இப்பொழுது, தமிழில் அடிக்கடி வரும் சொல் இறையாண்மை. இந்தியாவின் இறையாண்மை, இலங்கையின் இறையாண்மை போல. அது ஆங்கில
integrity or soverigntyஎன்ற அர்த்ததில் வருகின்றது. அது இண்டெக்ரிடியா அல்லது சாவெரெண்டியா என்றும் சரியாக தெரியவில்லை.

இந்த சொல் இறையாண்மையை இப்போதுதான் செய்துள்ளனர். சென்னை பல்கலை கழக பேரகராதி இப்படிப் பட்ட ஒரு சொல்லை குறிக்க வில்லை. அதற்கு அருகில் வரும் சொற்கள்

. இறைமை iṟai-mai : (page 366)
3. Long, boat-shaped wooden trough suspended for watering fields; நீரிறைக்கும் மரப்பந்தல். (J.)
இறைமை iṟai-mai
, n. < இறை¹. 1. Kingly superiority, eminence, celebrity; தலைமை. வீரங் குறைவரே யிறைமைபூண்டோர் (கம்பரா. மூலபல. 46). 2. Government, dominion; அரசாட்சி. பாண்டியற் குத்

சரி , இறை என்றால் லெக்சிகான் என்ன சொல்லுகிறது.

இறை¹ iṟai
, n. < இற-. 1. Height; உயரம். ஏந்துகொடி யிறைப்புரிசை (புறநா. 17, 27). 2. Head; தலை. (சூடா.) 3. Supreme God; கடவுள். இறை நிலையுணர்வரிது (திவ். திருவாய். 1, 3, 6). 4. Šiva; சிவன். (பிங்.) 5. Brahmā; பிரமன். (பிங்.) 6. King, sovereign, monarch; அரசன். இறைகாக்கும் வையக மெல்லாம் (குறள், 547). 7. Eminence, greatness; தலைமை. (பிங்.) 8. Impartiality; justice; நடுவுநிலைமை. கண்ணோடா திறைபுரிந்து (குறள், 541). 9. [K. eṟe.] Any one who is great, as one's father or guru or any renowned and illustrious person; உயர்ந்தோன். (தொல். பொ. 256; திவா.) 10. Superior, master, chief; தலைவன். (திவா.) 11. Elder brother; தமையன். (பரிபா. 11, 8.) 12. Husband, as lord of his wife; கண வன். நப்பின்னைதக்கிறை (திவ். பெரியதி. 2, 3, 5). 13. [K. eṟake, M. iṟa.] Inside of a sloping roof, eaves of a house; வீட்டிறப்பு. குறியிறைக் குரம்பை (புறநா. 129). 14. Feather, quill; இறகு. (பிங்.) 15. Wing, plumage; சிறகு. 16. Death, dying, extinction; இறக்கை. (கலித். 18, உரை.) 17. Mango tree; மாமரம். (மலை.)இறை² iṟai
, n. < இறு²-. 1. Abiding, halting, tarrying; தங்கல். நெஞ்சிறை கொண்ட (மணி. 4, 69). 2. Seat; ஆசனம். இறையிடை வரன்முறை யேறி (கம்பரா. அயோத். மந்திர. 12). 3. Duty, obligation; கடமை. (திவ். திருவாய். 5, 2, 8.) 4. [M. iṟa.] Tax on land, duty, share of the produce accruing to the king as rent; அரசிறை. இறைவற் கிறையொ ருங்கு நேர்வது நாடு (குறள், 733). 5. Answer, reply; விடை. எண்ணிறையுள் (நன். 386). 6. Lines inside the finger joints; விரல்வரை. இறைக்கரஞ் சிவப் பெய்திட (இரகு. நாட்டுப். 34). 7. Measure of the first joint of the fore-finger being about 1 inch; விரலிறையளவு. 8. Very small particle, atom, minute quantity, short space of time; அற்பம். இறையு ஞானமி லாதவென் புன்கவி (கம்பரா. சிறப்பு. 10). 9. Wrist, fore-arm; முன்கை. எல்வளை யிறை யூரும்மே (கலித். 7). 10. Arm; கை. இறைவளை யாழ்தழீஇ யிருப்ப (சீவக. 656). 11. Joints of the body; உடலுறுப்பின் மூட்டுவாய். இறைகளவை நெறு நெறென (திவ். பெரியதி. 5, 10, 4). 12. Corner; மூலை. முடங்கிறை (முல்லை. 87).

திருக்குறளில் இறை என்றால் King, sovereign, monarch; அரசன் என்ற அர்த்தத்தில் வருகிண்ட்ரது. அப்படியானல் இறைமை -வைத்திருக்கலாம். இறையாண்மை என்பது மடத்தனமாக உள்ளது.